Privacyverklaring

NVS Design, handelend onder de naam Actie-Enveloppen.nl, gevestigd aan Lage Ham 190, 5102 AE Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.nvsdesign.nl
Lage Ham 190
5102 AE Dongen
+31416700262

Niels van Strien is de Functionaris Gegevensbescherming van NVS Design.
Hij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken

NVS Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • gegevens over je activiteiten op onze website;
 • geanonimiseerd ip-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NVS Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief. Een paar keer per jaar sturen we een nieuwsbrief om je te informeren over onze diensten, aanverwante zaken en andere ontwikkelingen die belangrijk kunnen zijn voor je website of webshop. In elke nieuwsbrief is een link waarmee je je kunt afmelden. Het adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het verbeteren van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

NVS Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NVS Design) tussen zit.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Bij registratie bewaren wij via de door jouw gekozen gebruikersnaam de door jouw opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NVS Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Contactgegevens webformulieren 3 maanden We verwerken persoonsgegevens om een vrijblijvend voorstel te kunnen doen of om contact op te nemen naar aanleiding van je vraag.
Nieuwsbrief Totdat de abonnee zich uitschrijft via een link in de nieuwsbrief of aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. De nieuwsbrief is gepersonaliseerd en met het e-mailadres kunnen we de nieuwsbrief verzenden.

Delen van persoonsgegevens met derden

NVS Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NVS Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt NVS Design jouw persoonsgegevens aan andere derden, maar alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van webanalyseservice Google Analytics. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (zie verderop in deze verklaring voor meer informatie over cookies). Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) AVG.Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De met Google Analytics verzamelde informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Anonimisering van ip-adressen

Google Analytics is zo ingesteld dat het laatste deel van een ip-adres niet wordt opgeslagen. Je bezoek aan onze website kan op die manier niet worden herleid tot een persoon of apparaat. Google gebruikt deze informatie om:

 • het gebruik van de website te kunnen evalueren;
 • rapporten over de activiteit op de website samen te stellen;
 • andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor deze website.

Het ip-adres dat door de browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Browser plug-in

Je kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in je browser te selecteren. Dit kan betekenen dat je niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Je kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over je bezoek aan de website (inclusief ip-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google. Installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

Door een opt-out-cookie in te stellen kun je voorkomen dat je gegevens door Google worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site. Schakel Google Analytics uit met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als je een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De server slaat informatie over de bezochte pagina op. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, dan kan YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Dit kun je voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG. Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van YouTube op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Mailchimp

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken we gebruik van de verzenddienst Mailchimp, gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp is te vinden op https://mailchimp.com/legal/privacy.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en bevatten geen virussen. Ze helpen ons om de website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

NVS Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NVS Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

NVS Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NVS Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveilige verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

TLS-encryptie

Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van TLS-encryptie, voorheen bekend als SSL. Met deze beveiliing wordt (vertrouwelijke) informatie beschermd, zoals de vragen via onze webformulieren. Je kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van de browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en een pictogram van een slotje wordt weergegeven in de adresbalk van jebrowser.

Als TLS-encryptie is geactiveerd en je hebt gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen derden niet de gegevens lezen die je naar ons verzendt.

Gegevens

De contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gepubliceerd. Ander gebruik, zoals het verzenden van promotie- en informatiemateriaal, is verboden. NVS Design behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

Logbestanden van de server

De serverprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die je browser automatisch naar ons verzendt in "server log bestanden". Dit zijn:

 • browser type en browserversie;
 • besturingssysteem;
 • verwijzende URL;
 • hostnaam van de toegangscomputer;
 • tijd van het serververzoek;
 • ip-adres.

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via