Let op! Aangezien drukwerk een "maatwerk product" is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen.

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle ICT-diensten van NVS Design. Deze voorwaarden gelden zowel voor zakelijke klanten als voor consumenten. In sommige gevallen gelden voor consumenten andere voorwaarden dan voor zakelijke klanten. Als dit het geval is, wordt dat duidelijk aangegeven.

Wij raden je aan om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen en op te slaan, zodat je ze op een later tijdstip nog eens terug kunt lezen. Je kan deze algemene voorwaarden downloaden als pdf.

Versie 1.2

Datum 20 april 2018

Artikel 1 – Definities

 1. NVS Design danwel nvsdesign.nl, danwel actie-enveloppen.nl: handelend onder de naam "NVS Design", gevestigd te Dongen.
 2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van NVS Design wordt gesloten.
 3. Producten en diensten van NVS Design: de door NVS Design te exploiteren producten en diensten, waaronder de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten, zoals logo en huisstijl ontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.
 4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van NVS Design. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.
 5. Site, De websites: www.nvsdesign.nl en www.actie-enveloppen.nl
 6. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door NVS Design niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door NVS Design is bevestigd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met NVS Design.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor NVS Design niet bindend en niet van toepassing.
 3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
 4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
 5. NVS Design is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van NVS Design. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 3 - Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege NVS Design gedaan zijn vrijblijvend, exclusief BTW en per jaar. Tenzij anders aangegeven
 2. NVS Design heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 1 maand, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.
 3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde danwel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan NVS Design het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.
 4. Na het ontwerpen of bouwen van een website is het vereist een bijpassend hostingpakket en/of licentie bij NVS Design af te nemen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Auteursrechten van alle (logo)ontwerpen, producten en/of webpagina's blijven bij NVS Design, tenzij anders overeengekomen.
 6. Aanvang van de overeenkomst
 7. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte-of contactformulier en/of bestelformulier is, ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door NVS Design.

Artikel 4 - Duur en beëindiging

 1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle producten en/of diensten van NVS Design aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van de termijn vindt stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of NVS Design zoals omschreven in artikel 4(2).
 2. Opzegging van de overeenkomst voor een volgende periode door opdrachtgever dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de reeds lopende termijn te geschieden. Een lopende termijn kan niet worden opgezegd. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Opzeggingen per e-mail kunnen niet worden verwerkt. De opzegging is altijd ondertekend door de klant.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is NVS Design niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren, tenzij de overeenkomst door klant wordt beëindigd op grond van artikel 4(2).
 4. NVS Design heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand in acht dient te worden genomen.
 5. Na ontvangst van de opzegging stuurt NVS Design een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. Deze bevestiging kan zowel per e-mail als per post verstuurd worden.
 6. NVS Design heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens NVS Design niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 7. NVS Design houdt zich het recht voort producten en/of diensten niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met twee maanden. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 8. NVS Design heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
 9. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door NVS Design
 10. Pornografisch afbeeldingen worden verspreid
 11. Nederlandse wetgeving wordt overtreden
 12. Internationale wetgeving wordt overtreden

Artikel 5 - Downgrade product

 1. Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende factuur periode. Een downgrade van een overeenkomst door de Afnemer dient minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden.

Artikel 6 - Verplichtingen van NVS Design

 1. NVS Design spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde NVS Design dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
 2. NVS Design kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de NVS Design diensten.
 3. NVS Design onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij NVS Design hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 8.2 tot en met 8.5 van deze algemene voorwaarden.
 4. NVS Design is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. NVS Design verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen wel de (gratis) NVS Design Nieuwsbrief, met service mededelingen en nieuws over de dienstverlening en producten van NVS Design. Als u deze nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen kunt u dit verzoek sturen naar

Artikel 7 - Beheer van het systeem

 1. NVS Design is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door NVS Design te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens NVS Design ontstaat.
 2. NVS Design is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, in het account en in de e-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens NVS Design ontstaat.

Artikel 8 - Verplichtingen van de klant

 1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt NVS Design zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van NVS Design.
 2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NVS Design, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij NVS Design hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 5. De klant geeft bij deze toestemming aan NVS Design zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van NVS Design welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor NVS Design en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij NVS Design hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 9 - Levering en leveringstijd

 1. Levering van producten en/of diensten geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en door NVS Design benodigde documenten en/of promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van NVS Design zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan NVS Design niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en uitval van hardware of apparatuur.
 2. NVS Design is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 3. Opdrachtgever heeft in geval van overmacht geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 11 - Websites

 1. Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina's correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 12 – Drukwerk

 1. NVS Design drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is NVS Design op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk en/of levertijden. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Artikel 13 – Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. NVS Design heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van NVS Design. Indien de afnemer wijzigingen van de prijs niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 14 – Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voorvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt NVS Design het recht de prestatie van zijn kant (tijdelijk) stil te leggen.
 4. NVS Design stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Klant kan NVS Design machtigen de door klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan klant meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.
 6. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Hiervoor mag NVS Design administratiekosten in rekening brengen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de NVS Design kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de NVS Design een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt NVS Design een vertragingsrente in rekening, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. NVS Design is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar NVS Design weinig of geen invloed op kan uitoefenen. NVS Design kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met NVS Design of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met NVS Design.
 2. Iedere aansprakelijkheid van NVS Design bijvoorbeeld voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart NVS Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van NVS Design.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. NVS Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie. NVS Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst v1.0-2018

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die NVS Design, gevestigd te Dongen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18076593, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke).

Hierna gezamenlijk te noemen ’Partijen’;

In aanmerking nemende:

 1. A. Partijen hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot alle producten en diensten van NVS Design, hierna te noemen: “Overeenkomst”. Ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens;
  B. Partijen wensen zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens om te gaan met de Persoonsgegevens die ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt (zullen) worden;
  C. Partijen wensen in overeenstemming met de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens hun rechten en plichten ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen Schriftelijk vast te leggen in deze Verwerkersovereenkomst.
  D. Uitsluitend Verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast en Verwerker heeft hierop geen invloed;  

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1. Inleidende bepalingen

1.1. De begrippen in deze Verwerkersovereenkomst die worden gedefinieerd in de Wbp, hebben de betekenis zoals daarin wordt omschreven.

1.2. Waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt gerefereerd aan een bepaling uit de Wbp, wordt per 25 mei 2018 de corresponderende bepaling uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) bedoeld.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

2.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden uit deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst en voor doeleinden die met nadere instemming worden bepaald.

2.2. Verantwoordelijke bepaalt zelf welke (soorten) persoonsgegevens hij door Verwerker laat verwerken en op welke (categorieën) betrokkenen deze persoonsgegevens betrekking hebben. Verwerker heeft hierop geen invloed.

2.3. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

2.4. De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke of de betreffende betrokkene(n).

2.5. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Daarnaast staat de Verantwoordelijke ervoor in:

dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wbp valt, of wanneer dit niet het geval is er een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden; endat zij vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen.

2.6. Verantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de verplichtingen uit artikel 2.5.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker

3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker.

3.2. Verwerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst en de Wbp en AVG.

3.3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is uitsluitend toegestaan met inachtneming van de hiervoor geldende voorschriften uit de Wbp en AVG.

4.2. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving onder controle van Verwerker.

5.2. Verwerker is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

5.3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de verzameling van persoonsgegevens door Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

6.1. Verantwoordelijke geeft Verwerker toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst gebruik te maken van derden, met inachtneming van de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

6.2. Verwerker zal Verantwoordelijke, indien Verantwoordelijke daar om verzoekt, zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Verantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, door Verwerker ingeschakelde derden, bezwaar te maken.

6.3. Verwerker zal geen bezwaar maken op onredelijke gronden en dient het bezwaar voldoende te motiveren. Wanneer Verantwoordelijke bezwaar maakt tegen door de Verwerker ingeschakelde derden, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.

6.4. Verwerker zorgt dat door haar ingeschakelde derden schriftelijk verplichtingen op zich nemen die minstens even streng zijn als de verplichtingen die op grond van de Verwerkersovereenkomst op de Verwerker rusten.

6.5. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de in artikel 6.4 bedoelde plichten door deze derden en is bij fouten van zelf jegens Verantwoordelijke aansprakelijk alsof zij de fout(en) zelf heeft begaan.

6.6. De maximale aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als bedoeld in artikel 6.5 is beperkt tot het in de Overeenkomst (met inbegrip van de algemene voorwaarden van Verwerker) overeengekomen bedrag.

Artikel 7. Beveiliging

7.1. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

7.2. Ondanks dat Verwerker conform het eerste lid van dit artikel passende beveiligingsmaatregelingen dient te treffen, kan Verwerker er niet volledig voor instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal bij een dreiging van – of daadwerkelijk doorbreken van – deze beveiligingsmaatregelen er echter alles aan doen om verlies van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

7.3. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, bewerkstelligt Verwerker dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7.4. Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien Verantwoordelijke zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 8. Meldplicht

8.1. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, in de zin van artikel 34a Wbp), spant Verwerker zich in om Verantwoordelijke daarover zo snel mogelijkte informeren, maar in ieder geval binnen 48 uur nadat het datalek bekend is geworden bij Verwerker.

8.2. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest, alsmede, voor zover deze informatie bij Verwerker beschikbaar is:

 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • wat het (vooralsnog bekende of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt, of het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt indien geen exact aantal bekend is;
 • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt;
 • het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
 • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden, of de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden indien geen exacte datum bekend is;
 • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
 • of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden; en
 • wat de voorgenomen en reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken.

8.3. Verantwoordelijke beoordeelt zelf of zij de relevante autoriteiten en/of betrokkene(n) zal informeren en is zelf verantwoordelijk voor de naleving van (wettelijke) meldplichten. Indien de privacywet- en regelgeving dit vereist, zal Verwerker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten of betrokkenen.

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1. Indien een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek hiertoe richt aan Verwerker, zal Verwerker dit verzoek doorzenden aan Verantwoordelijke. Verantwoordelijke zal vervolgens zorg dragen voor de afhandeling van het verzoek. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

9.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verantwoordelijke zal Verwerker, indien Verantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover mogelijk en voor zover dit redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verantwoordelijke in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

10.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verantwoordelijke ontvangt of die Verwerker zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

10.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

10.3. Indien Verwerker wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Verwerker de Verantwoordelijke hier zo spoedig mogelijk over informeren voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 11. Audit

11.1. Verantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van de beveiligingseisen als overeengekomen in Artikel 7 van de Verwerkersovereenkomst.

11.2. De in artikel 11.1 bedoelde audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Verantwoordelijke. De door Verantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verantwoordelijke plaats.

11.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is.

11.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

11.5. De kosten van de audit worden door Verantwoordelijke gedragen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Voor de aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt de in de Overeenkomst (met inbegrip van de algemene voorwaarden van Verwerker) overeengekomen regeling omtrent aansprakelijkheid van toepassing verklaard.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1. Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking tussen Partijen. Deze Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.